Admin

Covid- 19 संग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई परियोजना प्रतिबेदन पेश गर्ने बारे सूचना (२०७७/०१ /२१)

तपसिल

1. Reporting Format

2. Annex

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम समाज कल्याण परिषद्सँग सम्बन्धित २०७६ मङ्गसिर देखि २०७६ फागुन मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको प्रगति विवरण

Click here to download: Nepali

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम समाज कल्याण परिषद्सँग सम्बन्धित २०७६ श्रावण देखि २०७६ कार्तिक मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको प्रगति विवरण

Click here to download: Nepali

Covid- 19 (कोरोना भाइरस) रोकथाम सम्बन्धमा सामाजिक संघ-संस्थाहरुलाई समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७६/१२ /१४)

Covid- 19 (कोरोना भाइरस) रोकथाम सम्बन्धमा सामाजिक संघ-संस्थाहरुलाई समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७६/१२ /१४) 

 • Visit Nepal 2020

 • SWC Officials

 • Member Secretary

 • Spokesperson

  Mr. Shiva Kumar Basnet
  Mr Shiva Kumar Basnet
  Contact no: 9841360774
 • सूचना अधिकारी

  Mr. Durga Prasad Bhattarai
  Mr Durga Prasad Bhattarai
  Contact no: 9851187662